• Jedáleň

Jedlá plné živín a vitamínov dodávajú Vašim deťom silu a energiu na celý deň. Podávame výbornú desiatu, výdatný obed, chutný olovrant.

jedálny lístok na stiahnutie

Platby

Od 1.1.2023 platí VZN č. 8/2022 mesta Liptovský Mikuláš o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach. Zriaďovateľ Mesto Liptovský Mikuláš určil výšku príspevku na nákup potravín na jedlo a úhradu režijných nákladov takto:

Desiata 0,50 €    Obed 1,20 €    Olovrant 0,40 €    Réžia 0,50 €

  Fin.norma Réžia Cena stravy Dotácia Doplatok u detí s dotáciou
Dieťa MŠ 2,10 € 0,50 € 2,60 € / 1 deň 1,30 € 1,30 €

Náklady za stravovanie uhrádza zákonný zástupca stravníka vopred do 25. dňa v mesiaci, a to bezhotovostne na číslo účtu v tvare:
IBAN školskej jedálne: SK13 5600 0000 0081 0948 6004
Variabilný symbol: pridelený na zápisnom lístku
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa

V prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy, rodič hradí plnú sumu 2,60/obed/deň. Za neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré plní PPV je povinný uhradiť preddavok za stravu tzv. zábezpeku za neodhlásenú stravu do 10. 09. vo výške 52,- € a vždy, keď ju minie. Zákonný zástupca dieťaťa od 5 rokov, ktoré plní PPV a má nárok na dotáciu uhrádza mesačne 26,- €. Ostatní uhrádzajú mesačne 52,- €, deti bez olovrantu 44,- €
Preplatok finančných prostriedkov zostáva na konte stravníka počas celého obdobia stravovania v prípade, že stravník nepožiada o ich vrátenie. Preplatky sa prenášajú automaticky cez kalendárny aj školský rok.

Odhlasovanie

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred učiteľke na triede. Rodič môže dieťa odhlásiť aj v deň jeho neprítomnosti v čase od 6.00 do 6.30 na telefónnom čísle 0911010183, 0910870947 alebo SMS-kou. Ak sa tak nestane, uhrádza zákonný zástupca plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá, počas celej jeho neprítomnosti v materskej škole. Ak však dieťa včas neodhlási, môže si obed za prvý deň prevziať do obedára v čase od 12.30 – 13.00. V inom čase môže byť obed odovzdaný, ale rodič musí počítať so zdržaním.

Kontakt

Helena Krišpinová vedúca školskej jedálne
Tel. 0910870947