• Jedáleň

Jedlá plné živín a vitamínov dodávajú Vašim deťom silu a energiu na celý deň. Podávame výbornú desiatu, výdatný obed, chutný olovrant.

jedálny lístok na stiahnutie

Platby

Od 1.4.2022 platí VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach. Zriaďovateľ Mesto Liptovský Mikuláš určil výšku príspevku na úhradu režijných nákladov takto:

  Fin.norma Réžia Cena obeda Dotácia Doplatok u detí s dotáciou
Dieťa MŠ 1,54 € 0,40 € 1,94 € 1,30 € 0,64 €

Náklady za stravovanie uhrádza zákonný zástupca stravníka vopred do 25. dňa v mesiaci, a to bezhotovostne na číslo účtu v tvare:
IBAN školskej jedálne: SK13 5600 0000 0081 0948 6004
Variabilný symbol: pridelený na zápisnom lístku
Poznámka: meno a priezvisko dieťaťa

V prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy, rodič hradí plnú sumu 1,94/obed/deň.
Za neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Zákonný zástupca dieťaťa , ktoré plní PPV je povinný uhradiť preddavok za stravu tzv. zábezpeku za neodhlásenú stravu do 10. 09. vo výške 31,- € a vždy, keď ju minie. Zákonný zástupca dieťaťa do 5 rokov, ktoré plní PPV a má nárok na dotáciu uhrádza mesačne 12,80 €. Ostatní uhrádzajú mesačne 38,80 € 
  Preplatok finančných prostriedkov zostáva na konte stravníka počas celého obdobia stravovania v prípade, že stravník nepožiada o ich vrátenie. Preplatky sa prenášajú automaticky cez kalendárny aj školský rok.    

Odhlasovanie

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred učiteľke na triede. Rodič môže dieťa odhlásiť aj v deň jeho neprítomnosti v čase od 6.00 do 6.30 na telefónnom čísle 0911010183, 0910870947 alebo SMS-kou. Ak sa tak nestane, uhrádza zákonný zástupca plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá, počas celej jeho neprítomnosti v materskej škole. Ak však dieťa včas neodhlási, môže si obed za prvý deň prevziať do obedára v čase od 12.30 – 13.00. V inom čase môže byť obed odovzdaný, ale rodič musí počítať so zdržaním.

Kontakt

Helena Krišpinová vedúca školskej jedálne
Tel. 0910870947