• Rada školy

Rada školy pri Materskej škole Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1888/81 Liptovský Mikuláš

Predseda: Viera Kucháriková
Členovia: Mgr. Anna Jozefčeková
  Zuzana Sálusová
  Viera Jurečková
  Michaela Ochodnická
  Zuzana Ševčíková
  Katarína Pavnicová
  Ing. Arch. Pavel Bobák
  Mgr. Oľga Husárová

Zasadnutie Rady školy

  27.9.2022 o 16.00 hod v triede Stonožky
Program: 1. Privítanie nových členov RŠ
  2. Voľba podpredsedu RŠ
  3. Schválenie štatútu RŠ
  4. Pripomienkovanie a prerokovanie školského poriadku
  5. Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu Stodoláčik
  6. Predloženie správy výchovno - vzdelávacej činnosti za š.r. 2021/22
  7. Predloženie informácií o pedagogicko - organizačnom zabezpečení výchovno - vzdelávacieho procesu na šk.r. 2022/23
  8. Rôzne
  9. Uznesenie, záver