• Rada školy

Rada školy pri Materskej škole Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1888/81 Liptovský Mikuláš

Predseda: Viera Kucháriková
Členovia: Mgr. Anna Jozefčeková
  Zuzana Sálusová
  Viera Jurečková
  Michaela Ochodnická
  Zuzana Ševčíková
  Katarína Pavnicová
  Ing. Arch. Pavel Bobák
  Mgr. Marcela Pavkovčeková

Zasadnutie Rady školy

  19.9.2023 o 16.00 hod.
Program: 1. Privítanie členov rady školy
  2.Predloženie správy výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/23
  3.Informácie o pedagog. - organizačnom zabezpečení výchov. - vzdelávcieho procesu
  4. Rôzne
  5.Uznesenie, záver

Zverejnenie

Správa VVČ 2022 2023  Schválenie správy  Správa VVČ 2021 2022