• Dôležité oznamy

Darujte nám 2% dane.

Zmena v poplatkoch.
Od 1.1.2023 sa zvyšujú poplatky za školné na 25 € a stravné 52 € mesačne. Bližšie informácie o strave nájdete v sekcii JEDÁLEŇ. Prosím rodičov, aby si nezabudli upraviť trvalé príkazy.
Ďakujeme

Počas zimných prázdnin je naša MŠ otvorená pre záväzne prihlásené deti.
27.12.- 30.12. a 2.1.- 5.1. pre všetky MŠ. Prevádzka MŠ je od 6.00 - 16.30. Deti sa od 6.00 do 7.00 schádzajú v STONOŽKOVEJ triede na prízemí. Z dôvodu nerovnomerného počtu detí je možné preskupenie tried v týždni od 2.1. 2023.
Prosíme rodičov, aby dodržiavali doporučované hygienické opatrenia.
Ďakujeme

Ospravedlnenie neprítomnosti detí
dokument - ospravedlnenie neprítomnosti detí

Deti mladšie ako 6 rokov, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ (predškoláci) – majú nárok aj na bonus aj na stravu, podpisujú čestné prehlásenie ( nájdete v dokumentoch), rodičia sú povinní riadne a načas ohlásiť zmenu – t.j. keď dieťa dovŕši 6 rokov, musia sa rozhodnúť či chcú daňový bonus alebo dotáciu na stravu – vypĺňajú žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo zoznamu detí na dotáciu na stravu (nájdete v dokumentoch).
Deti vo veku 6 rokov – vyberajú si buď dotáciu na stravu alebo daňový bonus.
Ďakujeme

Počas prázdnin je naša MŠ otvorená od 16. do 27.8 2021. Prevádzka MŠ je od 6.00 - 16.30. Deti sa od 6.00 do 6.30 schádzajú v STONOŽKOVEJ triede na prízemí.
Prosíme rodičov, aby dodržiavali aktuálne hygienické opatrenia.
Ďakujeme

Od pondelka bude materská škola v prevádzke pre všetky deti (viď usmernenie zriaďovateľa od 8. marca). V prípade neprítomnosti je potrebné dieťa odhlásiť obvyklým spôsobom.
Počas veľkonočných prázdnin bude MŠ otvorená pre prihlásené deti.

Darujte nám 2% dane.

Od štvrtku, 18. 3. 2021 predbežne do 26.3.2021 , bude prevádzka MŠ len pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Ďakujem za porozumenie a spoluprácu .

Podľa usmernení RÚVZ LM je trieda VČIELOK zatvorená od 16.3. do 26.3 vrátane. Sledujte aktuálnu situáciu.

Podľa usmernenia zriaďovateľa od 8. marca 2021 zostáva materská škola v prevádzke pre všetky deti. Pokiaľ personálne kapacity školy neumožňujú prezenčné vzdelávanie pre všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o to prejavia záujem, je v kompetencii riaditel‘ky školy rozhodnút‘ o umožnení prezenčného vzdelávania prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.
Pri prezenčnej forme vyučovania sa materská škola riadi manuálom Covid školský semafor.

Čestné vyhlásenie pri normálnej prevádzke materskej školy.
Čestné vyhlásenie prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom prác.

Trieda Stonožiek je od 26.2. do 8.3.( vrátane) zatvorená.

Otvárame 8.2.2021 pre všetky deti. Podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa. Platnosť testu je 7 dní. Zákonní zástupcovia našich detí a zamestnanci materskej školy majú vytvorené odberné miesto v Základnej škole M.R.Martákovej aj v sobotu 6. februára od 8:00 do 20:00 (prestávka 12:00 - 13:00 a 17:00 - 17:30). Môžu využiť aj iné MOM. Pri vstupe dieťaťa do triedy zákonný zástupca podpisuje čestné vyhlásenie ( nájdete v dokumentoch). DETI, TEŚÍME SA NA VÁS.

Materská škola je od 25.1. 2021 zatvorená. Deti rodičov z kritickej infraštruktúry sú umiestnené v Materskej škole Nábrežie 4.apríla.

Milí rodičia, od 11.1. otvárame materskú školu len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre( Zákon 45/2011) a pre deti rodičov, ktorých povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Ďakujeme za porozumenie.

Podľa VZN mesta Liptovský Mikuláš č.15/2020 sa mení výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov a určuje čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ takto:

 • Čl.3 Príspevok v materskej škole
 • (1) Na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy prispieva zákonný zástupca diet‘at‘a mesačne sumou 20 na dieťa.
 • (2) Príspevok podľa odseku I tohto článku sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
 • (3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za diet‘a:
 • a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
  b) ak zákonný zástupca dieťat‘a predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberatel‘om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1,
  c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 • (4) Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriad‘ovatel‘a neuhrádza za dieťa:
 • a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázatel‘ným spôsobom,
  b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriad‘ovatel‘om alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
 • Čl.7 Príspevok v školskej jedálni
 • Školské jedálne a výdajné školské jedálne poskytujú stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach.
 • (2) Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo je pre všetky vekové kategórie stravníkov v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš stanovená v súlade s 2. finančným pásmom.
 • (3) Výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni je stanovená sumou: a) 0,10 na jedno hlavné jedlo pre deti a žiakov šköl v zriad‘ovatel‘skej pôsobnosti mesta,
  b) 0,50 na jedno hlavné jedlo pre deti a žiakov škôl mimo zriad‘ovatel‘skej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš

 • (4) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov na jedno hlavné jedlo je od 01. 01. 2021 nasledovný:
  Desiata Obed Olov Dotácia k
  strav. návykom
  Režijné
  náklady
  Úhrada
  zákon. zástupcov
  Dieťa MŠ stravník
  od 2 do 5 rokov
  0,36 0,85 0,24 0 0,10 1,55
  Predškolská
  dochádzku
  0,36 0,85 0,24 1,2 0,10 0,35
  Dieťa MŠ
  cudzí stravník
  0,36 0,85 0,24 0 0,50 1,95
  Dospelý
  stracník
  - 0,85 0,24 1,2 0,10 0,35
 • Č.9 Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 • Zápis diet‘at‘a na plnenie povinnej školskej dochádzky vo všetkých základných školách v zriad‘ovatel‘skej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš sa koná prvé dva pracovné dni nasledujúce po pätnástom apríli bežného roka, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začat‘ plnit‘ povinnú školskú dochádzku. Zápis sa uskutočňuje v čase od 14:00 do 18:00 hod. v priestoroch všetkých základných škôl v zriad‘ovatel‘skej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš.
 • (2) V prípade, že stanovený termín zápisu bude zhodný s veľkonočnými prázdninami, termín zápisu sa presúva na prvé dva pracovné dni po skončení veľkonočných prázdnin. Čas zápisu podIa odseku 1 tohto článku zostáva nezmenený.
 • (3) Riaditel‘ základnej školy v dostatočnom časovom predstihu zverejnení miesto a čas zápisu na verejne prístupnom mieste v priestoroch základnej školy a na webovom sídle školy

Všetky triedy materskej školy sú od 3.11. otvorené. Vstup pre sprevádzajúce osoby iba s výsledkom negatívneho testu.

Vzhľadom na novú Vyhlášku č. 16 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len "Vyhláška"), je každý prevádzkovateľ povinný v období od 2. novembra 05:00 do 9. novembra 01:00 zakázať osobám vstup do vnútorných a vonkajších prevádzok, ako aj zakázať vstup všetkým zamestnancom na pracoviská a do iných objektov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený pustiť dnu osobu pokiaľ sa osoba vstupujúca do objektu preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ oprávnený nahliadnuť, ale nie je oprávnený ho zaznamenávať.

Trieda Lienky a Mravce ZATVORENÁ. Ostatné triedy OTVORENÉ. V prípade nejasností volajte +421 911 010 184.

Prevádzka materskej školy je od 5.10. od 6.00 hod do 16.30 hod. Deti v zbernej triede sú povinné mať rúško na tvári.
Pokyny upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na školský rok 2020 - 2021. Klikni tu.

Rodičovské združenie v triedach stonožky, včielky, motýliky sa ruší.

Prevádzka materskej školy od septembra 2020 od 6.30 hod do 16.30 hod.
- prosím rodičov neuhrádzať žiadne poplatky – ani stravu, ani školné. Informáciu dostanú na rodičovskom združení
- MŠVVaŠ vydalo manuál pre materské školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole na školský rok 2020/21
- semafor pre materské školy
- možnosť stiahnuť a vyplniť si zdravotný dotazník rodiča, ktoré odovzdáte ráno učiteľke
- možnosť stiahnuť a vyplniť si vyhlásenie rodiča, ktoré odovzdáte ráno učiteľke
- rodičovské združenia
lienky 27.8. 15.00 hod
mravčeky 3.9. 15.30 hod
stonožky 8.9. 15.30 hod
včielky a motýliky 9.9. 15.30 hod,
- zoznamy detí na školský rok 2020/21 nájdete už vo štvrtok 27.8. na centrálnej nástenke . Dokument nájdete tu.

Telefónne čísla a pracovná doba jednotlivých materských škôl
Dokument nájdete tu.

Preplatok finančných prostriedkov zostáva na konte stravníka
Preplatok finančných prostriedkov zostáva na konte stravníka počas celého obdobia stravovania v prípade, že stravník nepožiada o ich vrátenie. Preplatky sa prenášajú automaticky cez kalendárny i školský rok. (okrem predškolákov)

Prevádzka MŠ od 1.6.2020 od 6.45 do 15.45 hod.
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020
Otvorenie MŠ bude významným krokom:
- k znovuobnoveniu získaných návykov detí, socializácie a pod. spred obdobia mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19,
- k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce,
- k zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov.

Zákonný zástupca
- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom priestore a priestore školského dvora materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, v šatni max. 2 rodičia, nezdržiavanie sa na školskom dvore).
- Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
- Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra prevedeného učiteľkou, podpisuje denne PREHLÁSENIE o zdravotnom stave dieťaťa.
- Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní VIAC AKO TRI DNI písomné VYHLÁSENIE o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
- Rešpektuje NENOSIŤ hračky a iný materiál z domáceho prostredia do materskej školy.
- V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku, riaditeľku. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
- Zákonný zástupca a dieťa sú pri vstupe do areálu školy povinní si dezinfikovať ruky. V priestore šatne sa nesmie zákonný zástupca bezdôvodne zdržiavať ( max. 10min.). Pri vstupe do triedy zabezpečí umytie rúk u dieťaťa.
- Pri pobyte v interiéri a v exteriéri školy deti nemusia nosiť rúška.
- Zákonný zástupca zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
- Zákonný zástupca sa v priestoroch šatne pohybuje vždy v rúšku, v exteriéry MŠ dodržiava aktuálne hygienicko – epidemiologické nariadenia.

V dňoch od 4.5. do 5.5. v čase od 8.30 hod.do15.30 hod si rodičia môžu prísť zobrať veci detí, papuče, zubné kefky, pracovné zošity, včielky, úbor. Je potrebné dodržať bezpečnostné opatrenia - rúška, vstup po jednom.

Prosím rodičov zrušiť trvalé príkazy tzv. školné (15€ alebo 30€) a tzv. stravné (31€).

V dňoch od 6.4. do 8.4. v čase od 8.30 hod.do12.00 hod si rodičia môžu prísť zobrať veci detí, papuče, zubné kefky, pracovné zošity, včielky. Je potrebné dodržať bezpečnostné opatrenia - rúška, rukavice, vstup po jednom.

Prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2020/2021 v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš bude prebiehať 4. a 5. mája 2020 v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod. bez osobnej prítomnosti detí, za účasti jedného zákonného zástupcu pri dodržaní prísnych bezpečnostných podmienok - rúška, rukavice, rozostupy, vstup po jednom. Na základe opatrení prijatých MŠVVaŠ SR sa žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podávajú aj bez lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa. Údaje uvedené na žiadosti budú overené pri nástupe dieťaťa do materskej školy. Žiadosť môže rodič doručiť aj inak ako osobne- emailom, poštou, vhodením do poštovej schránky umiestnenej na západnej strane. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete v záložke DOKUMENTY.

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš nájdete tu: OTVORIŤ

Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin. OTVORIŤ Bližšie informácie uvediem neskôr

Naďalej prebieha zber TETRA PACKových obalov. Môžete obaly nosiť do MŠ. Ak tam nikto nie je, stačí položiť ku bráne.

Tlačivá na 2% dane môžete hodiť do poštovej schránky, ktorá je umiestnená na západnej strane pri malej bráničke na budove.

Vyšetrenie školskej spôsobilosti je potrebné, ak:
- rodič žiada vyšetrenie dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami,
- rodič žiada o odklad povinnej školskej dochádzky,
- rodič žiada o predčasné zaškolenie.
Na základe usmernenia ministra školstva (zo dňa 6.3.2020): http://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/zapis-do-zs-a-ms/ vyjadrenie CPPPaP doručí zákonný zástupca dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Chcela by som upozorniť (alebo informácia na zváženie), že všetky ostatné diagnostické postupy (neštandardizované online skríningy školskej spôsobilosti, skríningy realizované v januári v našej materskej škole) nespĺňajú odborné kritériá diagnostiky, na základe ktorých by bolo možné dať zodpovedné písomné odporúčanie na odklad, predčasné zaškolenie. CPPPaP LM bude diagnostiku týchto detí realizovať obvyklým spôsobom na základe žiadosti rodiča po ukončení karanténnych opatrení.