• Dôležité oznamy

Dôležité oznamy

Všetky triedy materskej školy sú od 3.11. otvorené. Vstup pre sprevádzajúce osoby iba s výsledkom negatívneho testu.

Vzhľadom na novú Vyhlášku č. 16 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len "Vyhláška"), je každý prevádzkovateľ povinný v období od 2. novembra 05:00 do 9. novembra 01:00 zakázať osobám vstup do vnútorných a vonkajších prevádzok, ako aj zakázať vstup všetkým zamestnancom na pracoviská a do iných objektov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený pustiť dnu osobu pokiaľ sa osoba vstupujúca do objektu preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. Do tohto dokladu je prevádzkovateľ oprávnený nahliadnuť, ale nie je oprávnený ho zaznamenávať.

Trieda Lienky a Mravce ZATVORENÁ. Ostatné triedy OTVORENÉ. V prípade nejasností volajte +421 911 010 184.

Prevádzka materskej školy je od 5.10. od 6.00 hod do 16.30 hod. Deti v zbernej triede sú povinné mať rúško na tvári.
Pokyny upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na školský rok 2020 - 2021. Klikni tu.

Rodičovské združenie v triedach stonožky, včielky, motýliky sa ruší.

Prevádzka materskej školy od septembra 2020 od 6.30 hod do 16.30 hod.
- prosím rodičov neuhrádzať žiadne poplatky – ani stravu, ani školné. Informáciu dostanú na rodičovskom združení
- MŠVVaŠ vydalo manuál pre materské školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole na školský rok 2020/21
- semafor pre materské školy
- možnosť stiahnuť a vyplniť si zdravotný dotazník rodiča, ktoré odovzdáte ráno učiteľke
- možnosť stiahnuť a vyplniť si vyhlásenie rodiča, ktoré odovzdáte ráno učiteľke
- rodičovské združenia
lienky 27.8. 15.00 hod
mravčeky 3.9. 15.30 hod
stonožky 8.9. 15.30 hod
včielky a motýliky 9.9. 15.30 hod,
- zoznamy detí na školský rok 2020/21 nájdete už vo štvrtok 27.8. na centrálnej nástenke . Dokument nájdete tu.

Telefónne čísla a pracovná doba jednotlivých materských škôl
Dokument nájdete tu.

Preplatok finančných prostriedkov zostáva na konte stravníka
Preplatok finančných prostriedkov zostáva na konte stravníka počas celého obdobia stravovania v prípade, že stravník nepožiada o ich vrátenie. Preplatky sa prenášajú automaticky cez kalendárny i školský rok. (okrem predškolákov)

Prevádzka MŠ od 1.6.2020 od 6.45 do 15.45 hod.
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020
Otvorenie MŠ bude významným krokom:
- k znovuobnoveniu získaných návykov detí, socializácie a pod. spred obdobia mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19,
- k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce,
- k zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov.

Zákonný zástupca
- Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom priestore a priestore školského dvora materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, v šatni max. 2 rodičia, nezdržiavanie sa na školskom dvore).
- Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
- Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra prevedeného učiteľkou, podpisuje denne PREHLÁSENIE o zdravotnom stave dieťaťa.
- Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní VIAC AKO TRI DNI písomné VYHLÁSENIE o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
- Rešpektuje NENOSIŤ hračky a iný materiál z domáceho prostredia do materskej školy.
- V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľku, riaditeľku. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
- Zákonný zástupca a dieťa sú pri vstupe do areálu školy povinní si dezinfikovať ruky. V priestore šatne sa nesmie zákonný zástupca bezdôvodne zdržiavať ( max. 10min.). Pri vstupe do triedy zabezpečí umytie rúk u dieťaťa.
- Pri pobyte v interiéri a v exteriéri školy deti nemusia nosiť rúška.
- Zákonný zástupca zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
- Zákonný zástupca sa v priestoroch šatne pohybuje vždy v rúšku, v exteriéry MŠ dodržiava aktuálne hygienicko – epidemiologické nariadenia.

V dňoch od 4.5. do 5.5. v čase od 8.30 hod.do15.30 hod si rodičia môžu prísť zobrať veci detí, papuče, zubné kefky, pracovné zošity, včielky, úbor. Je potrebné dodržať bezpečnostné opatrenia - rúška, vstup po jednom.

Prosím rodičov zrušiť trvalé príkazy tzv. školné (15€ alebo 30€) a tzv. stravné (31€).

V dňoch od 6.4. do 8.4. v čase od 8.30 hod.do12.00 hod si rodičia môžu prísť zobrať veci detí, papuče, zubné kefky, pracovné zošity, včielky. Je potrebné dodržať bezpečnostné opatrenia - rúška, rukavice, vstup po jednom.

Prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok 2020/2021 v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš bude prebiehať 4. a 5. mája 2020 v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod. bez osobnej prítomnosti detí, za účasti jedného zákonného zástupcu pri dodržaní prísnych bezpečnostných podmienok - rúška, rukavice, rozostupy, vstup po jednom. Na základe opatrení prijatých MŠVVaŠ SR sa žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podávajú aj bez lekárskeho potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa. Údaje uvedené na žiadosti budú overené pri nástupe dieťaťa do materskej školy. Žiadosť môže rodič doručiť aj inak ako osobne- emailom, poštou, vhodením do poštovej schránky umiestnenej na západnej strane. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete v záložke DOKUMENTY.

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Liptovský Mikuláš nájdete tu: OTVORIŤ

Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin. OTVORIŤ Bližšie informácie uvediem neskôr

Naďalej prebieha zber TETRA PACKových obalov. Môžete obaly nosiť do MŠ. Ak tam nikto nie je, stačí položiť ku bráne.

Tlačivá na 2% dane môžete hodiť do poštovej schránky, ktorá je umiestnená na západnej strane pri malej bráničke na budove.

Vyšetrenie školskej spôsobilosti je potrebné, ak:
- rodič žiada vyšetrenie dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami,
- rodič žiada o odklad povinnej školskej dochádzky,
- rodič žiada o predčasné zaškolenie.
Na základe usmernenia ministra školstva (zo dňa 6.3.2020): http://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/zapis-do-zs-a-ms/ vyjadrenie CPPPaP doručí zákonný zástupca dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Chcela by som upozorniť (alebo informácia na zváženie), že všetky ostatné diagnostické postupy (neštandardizované online skríningy školskej spôsobilosti, skríningy realizované v januári v našej materskej škole) nespĺňajú odborné kritériá diagnostiky, na základe ktorých by bolo možné dať zodpovedné písomné odporúčanie na odklad, predčasné zaškolenie. CPPPaP LM bude diagnostiku týchto detí realizovať obvyklým spôsobom na základe žiadosti rodiča po ukončení karanténnych opatrení.

Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1888/81, 031 01 Liptovský Mikuláš

© 2013 - 2020 webdesign by ∞ ipartner