• Materská škola stodoláčik

O nás

Sme materská škola na sídlisku Nábrežie Dr. A.Stodolu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš. Škola bola otvorená v októbri 1976 ako spoločné zariadenie jasle a materská škola. Od roku 1993 je to samostatná materská škola. Od 1.apríla 2002 vystupuje ako samostatný právny subjekt, štatutár školy je riaditeľ. V súčasnosti prevádzkujeme 5 tried. Naša škola je umiestnená v účelovej budove v tichom prostredí sídliska, v blízkosti rieky Váh a cyklochodníka. Súčasťou areálu je priestranný, účelovo zariadený a bezpečný školský dvor. Moderná telocvičňa umožňuje kvalitné športové vyžitie počas celého školského roka. Zároveň slúži aj na kultúrne aktivity a celoškolské akcie.

Okrem každodenných výchovno - vzdelávacích činností v jednotlivých triedach sa deti realizujú v krúžkoch a rôznych celoškolských a mimoškolských aktivitách. Naša materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu Stodoláčik a kamaráti, súčasťou ktorého sú učebné osnovy.

Humanizačné tendencie sa premietajú aj do koncepčných zámerov, úloh a konkrétnych výchovno – vzdelávacích aktivít našej materskej školy. Dôraz je na zážitkovom učení, výchove úcty k sebe a druhým. Vštepovaná je aj úcta k tradíciám a ľudovým zvykom. Deti majú možnosť prežiť sebaocenenie svojich vlastných schopností a vôľového úsilia pri športových a spoločenských podujatiach.

V spolupráci školy s rodinou uprednostňujeme neformálnu spoluprácu založenú na partnerskej komunikácii a akceptácii osobnosti rodiča. Spoluprácu s rodičmi rozširujeme o pravidelný dialóg, konzultácie a aktívne formy spolupráce – Vianočné trhy, Deň zeme, Deň rodiny, Deň jablka, detské besiedky...

Obsah výchovy a vzdelávania

Obsah výchovy a vzdelávania je vymedzený učebnými osnovami. O ich realizácii rozhoduje učiteľ spolu s deťmi, časť je záväzná pre všetkých, ale je daný priestor aj pre slobodnú prácu a realizáciu detí, pretože práca podľa vlastného výberu podporuje osobnostné rozvíjanie. Tento obsah realizujeme prostredníctvom takých organizačných foriem predprimárneho vzdelávania, ktoré zabezpečujú vlastnú aktivitu dieťaťa: znižuje sa podiel frontálnych činností na minimum, uprednostňuje sa práca v skupinách, vo dvojiciach, samostatná práca dieťaťa. Skupiny sú dobrovoľne zvolené. Metódy sú predovšetkým hra – didaktická, interakčná diskusia, rozhovor, projektové metódy, slovné hodnotenie, sebahodnotenie.

Hlavné ciele materskej školy

Dosiahnuť u detí optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a do kolektívu.

V záujme naplnenia Deklarácie práv dieťaťa zabezpečiť právo na kvalitnú inštitucionálnu predškolskú výchovu všetkým deťom nezávisle od sociálneho postavenia rodiny.

Nadviazať na výchovu dieťaťa v rodine, zámerne posilniť výchovnú funkciu rodiny a obohatiť ju o cieľavedomú systematickú výchovu zameranú na všestrannú kultiváciu osobnosti dieťaťa v súlade s jeho individuálnymi a vekovými osobitosťami.

Plniť pedagogickú funkciu materskej školy, ktorá spočíva v odbornom pedagogickom pôsobení na dieťa. Pomáhať mu v procese stabilizácie v detskej spoločnosti, poskytnúť mu bohaté stimulačné prostredie a premyslene pôsobiť na komplexný rozvoj jeho osobnosti, viesť k pohybu a zdravému životnému štýlu.

Poskytovať variabilnú celodennú i poldennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom od dvoch rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Zdôrazniť význam pedagogickej diagnostiky so zreteľom na prípravu detí do základnej školy. Uplatňovať rozvíjajúce programy zamerané najmä na rozvoj oblastí, v ktorých nedosiahli školskú zrelosť.